घरमा ए’क्लै ब’स्दै आएकी महिलाको ह* त्या

समाचार
सेयर गर्नुहोस्
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

घरमा ए’क्लै ब’स्दै आएकी महिलाको ह *त्या

सप्तरी । घ रमा ए क्लै बआ एकी तिर हुत गाउँपालिका–२ मैना कडेरीकी एक महिलाको ह त्या भएको छ । परि वारका स द स्यले ग रेको फोन नउठेपछि खोजी ग र्दा ह त्या गरिएको अवस्थामा घर–आँगनमै ५० वर्षीया द यामनदेवी या दवको श व फे ला परेको प्र हरीले जना एको छ । जि ल्ला प्रहरी कार्या लयका प्रहरी उपरीक्षक राजेन्द्र धमलाले ह त्या भएको अवस्था मा महिलाको श व फे ला प रेकाले घट नाको अ नुसन्धान भइ रहेको बताए । **थप भिडियो” हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोस’**,

घ टनाको अनुस न्धानमा इला का प्रहरी का र्यालय क ञ्चनरु पका प्रह री नायब उप रीक्षक न रेश सिं ह स्व यम् पुग्नु भए को जानका री दिँदै प्र हरी उ परीक्षक ध मलाले घट नाको अनुस न्धानमा स ङ्घीय प्र हरी र प्रदेश प्र हरीले स मेत सह योग गरि रहेको जान कारी दिए । आज प्र देश प्रदेश प्रहरी का र्यालय जनकपुर धामबाट आ एको टो ली घ टना स्थल पु गेको छ । श वको ध रानस्थि त बि पी को इराला स्वा स्थ्य विज्ञान प्रति ष्ठान मा श व प रीक्षण गरिएको छ ।

गा उँदेखि अली फ रकमा रहेको घरमा ए क्लै ब स्दै आ एकी उ नको घाँ टी डो रीले बाँ धेर द बाइएको, आँ खा फु टाइएको र का नस मेत का टिएकाले क र्त व्य बाटै ह त्या भ एको ठ हरका साथ प्रह री अ नुस न्धानमा जु टेको प्रहरी उपरीक्षक ध मलाले बताए । मृ त कको ह त्या भए को भन्दै उ नका श्री मान् शिव नारायण कौ डगिया याद वले सा मान्य उ जूरी दि एको जा नकारी दिँदै प्र हरीले ह त्याका आ रोपित य किन भ एपछि पु नःक र्तव्य ज्या नको उजू री लिने जनाएको छ ।


सेयर गर्नुहोस्
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *